Certifiering av produkter och tillverkning

Ansvarsfull, miljövänlig och tillförlitlig tillverkning är en grundpelare för hela vår verksamhet. Därför har vi sett till att vår produktion och våra produkter uppfyller olika miljö- och kvalitetskrav och fått dem certifierade.

Värmebehandling – många länder har beslutat att träemballage skall genomgå värmebehandling enligt standarden ISPM15 (internationell standard för fytosanitära åtgärder nr 15). Enligt den standarden måste allt träemballage vara tillverkat av värmebehandlat virke som förhindrar spridning av skadeinsekter. Sådant träemballage innefattar trälådor, underliggande reglar, lastpallar mm.

Träemballage som används måste vara försett med godkännandemärkning i identifieringssyfte. Godkännandemärkning (se bilden) intygar att virket har genomgått värmebehandling och har värmebehandlats vid 56° C i 30 minuter.

Träemballage som uppfyller ISPM15 standarden måste användas vid export till och från länder utanför EU. Frakt av varor med icke godkänt emballage kan leda till följande problem: varorna skickas tillbaka från landsgränsen, varorna måste lastas om, icke godkända pallar måste kasseras enligt landets växtskyddsmyndighets eller annan liknande myndighets föreläggande.

 

N

Godkännandeintyg för värmebehandlat virke

Intygar att torkningsprocessen och tillverkning av träprodukter uppfyller ISPM15 krav för värmebehandling.

License for heat treating wood according to IPPC ISPM15

 

N

Växtskyddsregistrets intyg

Intyget ger tillstånd för lagring av sågat virke, tillverkning, lagring och saluföring av lastpallar och träemballage.

License to store and sell wooden pallets